เกี่ยวกับเรา

บริษัท นาโน เพ้นท์ จำกัด “NANO” จัดตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มนักเคมีที่มีประสบการด้านการผลิตสีโดยตรงมากกว่า 20ปี บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2557 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0115557018734 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000บาท    เพื่อประกอบธุรกิจผลิตสีทาบ้าน สีทาเรือ กาวอีพ็อกซี่ สีน้ำมันเคลือบเงาฯ ภายใต้เครื่องหมายการค้า นาโน “NANO”  นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับผลิตสีภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นอีก (OEM) มากกว่า 8ยี่ห้อ  ด้วยประสบการณ์ทำงานที่ยาวนานของทีมงานเรา จึงสามารถมั่นใจในคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

ปัจจุบัน บริษัทฯ พัฒนาวิจัย โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์   เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ รวมถึงนำนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการผลิตสี เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง  พร้อมกันนี้ยังดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและโปร่งใส่ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยมุ่งให้บริษัทฯ เติบโตควบคู่ไปพร้อมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน ภายใต้นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์กรคือ “การผลิตสินค้าและให้บริการอย่างมืออาชีพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

วิสัยทัศน์ (Vision) :

ก้าวสู่การเป็นบริษัทผู้ผลิตสีที่ดีที่สุด (BEST) บริษัทหนึ่งในประเทศไทย

พันธกิจ (Mission) : มีดังนี้

  1. สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในด้าน คุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการบริการ
  2. ค้นคว้า วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
  3. พัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีศักยภาพในทุกด้าน มุ่งเน้นให้พนักงานมีความสุขและความปลอดภัย
  4. พัฒนาศักยภาพของพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน
  5. มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมสังคม รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม